Навигација

Вести

Због извршене промене распореда програма којом је програм РТС-а померен иза страних канала у понуди СББ-а, Савет Регулатора је данас на седници поднео захтев за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном суду против наведеног оператора због п...

Рeгулaтoрнo тeлo зa eлeктрoнскe мeдиje рaсписaлo je jaвни кoнкурс зa прeдлaгaњe кaндидaтa зa jeднoг члaнa УO JMУ Рaдиo – тeлeвизиja Србиje (РTС). Jaвни кoнкурс je oбjaвљeн у Сл. глaснику РС брoj 18/19 oд 15.03.2019. гoдинe. Рок за подношење пријава ...

На 205. редовној седници Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржаној дана 13. марта 2019. године, донета је  одлука о издавању дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигитално...

Савет Регулаторног тела за електронске медије усвојио је годишње извештаје о испуњавању законских програмских обавеза Јавног медијског сервиса Радио-телевизије Србије и Јавног медијског сервиса Радио-телевизије Војводине.

Савет Регулаторног тела за електронске медије изрекао је две мере УПОЗОРЕЊА Радио-телевизији Панчево због повреда одредби Закона о електронским медијима и Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга. Прва мера УПОЗОРЕЊА изр...

Седнице

  • РЕГУЛАТОРНА ТЕЛА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ И МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ
  • ТВ ознаке
  • RIRM
  • RATEL
  • EPRA
  • BRAF
  • CERF